Polish English

Opinie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Metoda Delacato

STYMULACJA SENSORYCZNA - METODA CARLA DELACATO

Spostrzeganie bodźców to aktywny, subiektywny oraz twórczy proces odbioru
przetwarzania danych. Pojawiające się nieprawidłowości w jego zakresie powodują, iż poszczególne reakcje na doświadczenia sensoryczne stają się odmienne od przeciętnych oraz

mogą powodować dyskomfort, a nawet utrudniać normalne funkcjonowanie.

Obniżona lub podwyższona wrażliwość na bodźce często występuje w zróżnicowanym
zakresie. Może przejawiać się w postaci nieprawidłowych reakcji dotykowych, wzrokowych,
słuchowych, węchowych lub smakowych, a także zaburzeń w odczuwania ruchu i
świadomości pozycji własnego ciała w przestrzeni.

Metoda Stymulacji Sensorycznej polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości
bodźców sensorycznych we wszystkich obszarach, w sposób szczegółowo opracowany i
zindywidualizowany dla danej osoby. Poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu oraz
pomaga rozwijać funkcje neurologiczne.

Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych z problemami regulacji bodźców.

TERAPIA polega na normalizacji działania kanałów percepcyjnych - przyczynia się ona
do stopniowego zanikania zachowań autostymulacyjnych. Wraz z zanikaniem zachowań
autostymulacyjnych zwiększa się uwaga dowolna dziecka i możliwości uczenia się oraz
współdziałania z innymi ludźmi.

Celem metody jest:

 • obserwacja dziecka i interpretacja jego zachowań jako objawu,
 • zapewnienie dziecku „podstawy”, czyli takiej zmiany środowiska, która pozwoli dziecku zmienić swoje zachowanie,
 • opracowanie indywidualnego programu terapii sensorycznej.
 

Potencjalne efekty:

 • u dzieci z niewielkimi uszkodzeniami występują zwykle problemy z uczeniem się i zachowaniem. Stymulacja sensoryczna pozwala im opanować zachowanie i poprawić wyniki w nauce.
 • u dzieci z umiarkowanymi uszkodzeniami występują złożone problemy z odbiorem informacji i ich przetwarzaniem. Stymulacja sensoryczna pomaga im ukierunkować uwagę, poprawia możliwości zdobywania kompetencji komunikacyjnych.
 • u dzieci z głębokimi uszkodzeniami , oprócz wymienionych powyżej, występują również poważne problemy z motoryką. Stymulacja sensoryczna intensywnie wspiera rehabilitację ruchową i zwiększa szanse dziecka na osiąganie kolejnych etapów rozwoju motorycznego.

 

Etapy terapii:

Ocena rozwoju sensomotorycznego

Program przetrwania

Opieka całościowa

Ćwiczenia obejmują odpowiednio uszeregowane:

Masaże powierzchniowe i proproceptywne – dla poprawy rozumienia schematu ciała,
odczuwania ciała jako całości.

Ćwiczenia słuchowe – dla poprawy rozumienia języka i możliwości właściwego
interpretowania otoczenia słuchowego.

Ćwiczenia wzrokowe – poprawiają widzenie obuoczne, koordynację wzrokowo – ruchową .

Stymulację smaku i zapachu – poprawiają komfort dziecka, zmniejszają uwagę mimowolną
na korzyść dowolnej.

Stymulację zmysłu równowagi – usprawniają ruchowo, zwiększają poczucie
bezpieczeństwa, redukują hiperaktywność.

Ćwiczenia sensomotoryczne – usprawniają ruchowo, utrwalają skuteczność stymulacji
podstawowej.

 

Cennik:

Diagnoza sensoryczna obejmuje:

- spotkanie z dzieckiem - obserwacja zachowań

- spotkanie z rodzicami - wywiad, rozmowa

Koszt: 160 zł (ok. 1,5 h)


Terapia sensoryczna obejmuje:

Dwa pierwszy spotkania ( co 3 tygodnie)

- wdrożenie rodziców w postępowanie terapeutyczne

- analiza zachodzących zmian

- ustalenie sekwencji ćwiczeń

-analiza filmów nagranych przez rodziców

Koszt: 100 zł (ok. 1 h)


Kolejne spotkania raz w miesiącu

- analiza zachodzących zmian

- ustalenie sekwencji ćwiczeń

-analiza filmów nagranych przez rodziców

Koszt: 60 zł (ok. 1 h)


Terapeuta ustala program sekwencji ćwiczeń dla dziecka. Zadaniem rodzica jest
wykonywanie go w domu przez około 10 minut, 2 razy każdego dnia. Po trzech tygodniach,
a następnie w odstępach miesięcznych, terapeuta ustala nowy program sekwencji ćwiczeń do
wykonywania w domu.

Praca rodzica z dzieckiem w domu ma wiele zalet. Dziecko przebywa w znanym sobie
środowisku, co jest bardzo istotne w przypadku dzieci z autyzmem. Ćwiczenia wykonuje się
ok. 10 min., a osoba wykonująca ćwiczenia jest dobrze znana dziecku.

Autyzm, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera a Metoda Delacato.

Obserwacje Carla Delacato wykazały praktycznie u wszystkich badanych dzieci dyskretne
objawy neurologiczne. Na podstawie swoich długoletnich badań Delacato odkrył, że
zdecydowana większość dzieci z autyzmem przejawia następujące zaburzenia:

Problemy związane z dotykiem ( 92 – 98% dzieci w badanej grupie )

Zaburzenia słuchu ( 82 – 99% dzieci w badanej grupie )

Zaburzenia wzroku ( 60 – 68% dzieci w badanej grupie )

Zaburzenia smaku i węchu ( 24 – 28% dzieci w badanej grupie )

Uszkodzenie mózgu może spowodować następujące zakłócenia pracy kanałów
sensorycznych:

 • nadwrażliwość,
 • zbyt mała wrażliwość,
 • biały szum.

Ze względu na rodzaj zaburzeń u osób z autyzmem mogą pojawiać tzw. sensoryzmy .
Ich celem jest dostymulowanie niewrażliwego zmysłu, jak również unikanie bodźców przy
nadwrażliwości.

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ